การทำงานของ HealthTAG

How it work?

Blockchain คืออะไร

เป็นระบบฐานข้อมูลแบบ กระจายศูนย์ ที่สามารถเก็บข้อมูล

Smart contract พูดง่ายๆ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้พัฒนาเขียนขึ้นมาและนำไปรันอยู่บน Blockchain โดยเป็นโปรแกรมที่จะทำงานโดยอัติโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ผู้ใช้งานทุกคนจะมีกระเป๋าเงิน (Wallet) ซึ่งมี Public Key และ Private Key ของตนเอง โดย Private key จะใช้ในการลงชื่อ (sign) ทุกการทำรายการ (transaction) ของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการรับรองว่าการทำรายการนี้เป็นของผู้ใช้คนนี้จริง

Public Key เปรียบเสมือน Username และ Private Key เปรียบเสมือน Password

HealthTAG PHR คืออะไร

โรงพยาบาลจะเก็บข้อมูลทางสุขภาพของผู้รับบริการไว้ในระบบ Hospital Information System หรือ HIS ตัวอย่าง เช่น HosXP, SSB, ArcusAIR เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีรูปแบบการเก็บในฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน จากนั้นโรงพยาบาลที่เข้าร่วมใช้งานจะทำการแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นรูปแบบมาตรการกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ HL7 FHIR โดยใช้ และเก็บข้อมูลนั้นไว้ใน FHIR Server ซี่งยังคงอยู่ภายในระบบเครือข่ายในโรงพยาบาล

เมื่อผู้ใช้งานสมัครใช้บริการ HealthTAG (ที่แผนกเวชระเบียนของโรงพยาบาลที่เข้าร่วม) โดยแผนกเวชระเบียนจะขอหมายเลขประจำตัวประชาชน (ต่อไปจะเรียกว่า PromptCare Id) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และให้ผู้ใช้งานกำหนด PIN CODE 6 หลักสำหรับการเข้าใช้งาน ผู้ใช้งานจะได้รับ NFC Tag (ในรูปแบบ Sticker) ในนั้นจะเก็บ URL และ Id ไว้

PromptCare Id จะเป็นหมายเลขที่ใช้ ในการดึงข้อมูล สุขภาพจาก FHIR Server ที่ติดตั้งอยู่ในโรงพยาบาลที่เข้าร่วม

Blockchain จะเข้ามามีบทบาทตรงการเก็บข้อมูลของผู้รับบริการนั่นคือ

Personal health record (PHR) smart contract

เก็บโปรแกรมและระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของผู้รับบริการ (Personal health record)

  1. Datasources รายการอนุญาตของผู้รับบริการว่าอนุญาตให้ระบบ PHR เข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองที่เก็บอยู่ใน FHIR Server ของโรงพยาบาลใดบ้าง (แต่ละโรงพยาบาลจะมี Public key ที่แตกต่างกัน)
  2. Whitelist รายการอนุญาตของผู้รับบริการว่าต้องการการให้ผู้ให้บริการ เช่น แพทย์ผู้รักษา เป็นต้น (ซึ่งแต่ละคนจะมี Public key ที่แตกต่างกัน) สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้หรือไม่
  3. Access logs รายการประวัติการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ โดยผู้ให้บริการอื่น เช่น แพทย์ผู้รักษา ว่าหลังผ่านการอนุญาตในรายการข้อ 2 แล้ว เข้าถึงข้อมูลเมื่อไหร่

Registry smart contract

  1. Public key + Role ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน

HealthTAG เป็นบัตรประจำตัวสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีของการสื่อสารแบบ NFC (Near Field Communication) ที่ถูกนำมาใช้ในการยืนยันตัวและทำหน้าที่เสมือนกุญแจในการนำเข้าถึงประวัติข้อมูลสุขภาพของคนไข้เฉพาะบุคคล (Personal Health Record: PHR) ทำให้คนไข้สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้ด้วยตนเอง

รูป 1 บัตรประจำตัวสุขภาพ HealthTAG โดยระบบประกอบด้วยโครงสร้างสำคัญคือ

  1. Blockchain ซึ่งจะใช้ Smart contract ในการเก็บสิทธิ (Role) ของผู้ใช้งานในระบบ HealthTAG เช่น ผู้ใช้งานนี้ (ซึ่งในระบบ Blockchain ก็คือ Public key นั่นเอง) และ Smart contract ในการเก็บ Personal health record (PHR) ของผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ Public key ของสถานพยาบาลที่เก็บข้อมูลของคนไข้ (Hospital Public key), รายการอนุญาตของคนไข้ว่าให้ผู้ใช้อื่นประวัติการขอดูข้อมูลของคนไข้ (Provider Public key), และประวัติการขอเข้าถึงข้อมูลโดยผู้อื่น (Access Log) โดยจะไม่มีการเก็บข้อมูลสุขภาพจริงๆ ของคนไข้ในระบบ Blockchain ข้อมูลยังคงอยู่ในระบบของโรงพยาบาลเหมือนเดิม
  2. Traditional database ใช้ในการเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานของ HealthTAG ซึ่งได้จากการที่ผู้ใช้งานสมัครและมีปฏิสัมพันธ์กับระบบของ HealthTAG
  3. Health data exchange infrastructure เนื่องจากแต่ละโรงพยาบาลจะมีระบบ Hospital information system (HIS) ที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนที่ระบบ PHR จะแสดงผลข้อมูลได้ โรงพยาบาลจะต้องทำการแปลงข้อมูลก่อน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ 3.1. Data transformer ซึ่งทาง HealthTAG จะมี Software ในการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ตรงตาม มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ HL7 FHIR (ข้อมูลจาก HIS คือข้อมูลปกติต้องส่งออกมาจาก HIS อยู่แล้วคือข้อมูลสำหรับเบิกสิทธิข้าราชการ (CSOP) และข้อมูล 43 แฟ้มที่ต้องส่งไปยัง Health data center (HDC) ของกระทรวงสาธารณสุข) 3.2. FHIR Server เป็น Software ที่ติดตั้งในระบบเครือข่ายของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลที่ได้จากขั้นตอน 3.1 3.3. HealthTAG Module จะทำหน้าที่เป็น Gateway ในการเชื่อมต่อกับ FHIR Server โดยมีหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ (Authorization) เมื่อมีการขอดูข้อมูลสุขภาพของคนไข้ ว่ามีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนั้นหรือไม่ โดยทำการตรวจสอบกับข้อมูลที่อยู่ใน PHR Smart contract ตามข้อ 1
  4. User interface ส่วนติดต่อผู้ที่ใช้งานในรูปแบบของ Web applications สำหรับให้คนไข้และผู้ดูแลระบบใช้งาน โดยสำหรับคนไข้

วิธีการใช้งาน คนไข้จะทำการสมัคร HealthTAG ที่สถานพยาบาลที่เชื่อมต่อกับระบบ HealthTAG และจะได้รับ HealthTAG NFC สำหรับเข้าสู่ระบบ โดยเมื่อผู้ใช้งานแตะ NFC Tag กับเครื่องอ่านแล้วจะสามารถเข้าสู่ระบบ PHR เพื่อดูข้อมูลและจัดการสิทธิของคนเองได้

รูปแสดงหน้าจอการใช้งาน