การสนับสนุน

Support

บัตรประจำตัวสุขภาพ และระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล HealthTAG

HealthTAG NFC and Personal health record system

คู่มือใช้งาน HealthTAG PHR

HealthTAG PHR manual

คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ HealthTAG

HealthTAG manual for system administrator

คำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้ใช้งาน HealthTAG

คำถามที่พบบ่อยสำหรับเจ้าหน้าที่ IT ของโรงพยาบาลที่ใช้ HealthTAG

คำถามที่พบบ่อยสำหรับเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ของโรงพยาบาลที่ใช้ HealthTAG

การเปิด NFC บนโทรศัพท์

ระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล รุ่นชุมชน

Personal health record system community edition

คู่มือใช้งานและติดตั้ง Community edition

Community edition usage and installation manual

ยังไม่พบคำตอบ

Still have questions ?

สามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน

support@healthtag.io