Terms of service

ข้อตกลงในการใช้บริการ

ข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ("ข้อตกลง") จัดทำขึ้นโดย บริษัท เฮลธ์แท็ก จำกัด ("บริษัท") ซึ่งเป็นผู้ พัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายและเครื่องมือการแลกเปลี่ยนแสดงผลข้อมูลสุขภาพและข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้รับการรักษาที่เก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง ("สถานพยาบาล") ผ่านเครือข่าย Blockchain โดยผู้รับการรักษามีสิทธิในการกำหนดให้สิทธิในการแสดงผล แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพและการรักษาของตนเองได้อย่างเป็นอิสระและสมบูรณ์ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ "HealthTAG" เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ HealthTAG ("ผู้ใช้บริการ") รับทราบ

ข้อความสำคัญ

 1. การยอมรับข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัว. ในการเข้าใช้บริการ HealthTAG ผู้ใช้บริการจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้ควบคู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ​อย่างละเอียด เพื่อให้ทราบสิทธิและข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัท ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการได้เริ่มใช้บริการ HealthTAG ทางบริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับข้อตกลงฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว หากผู้ใช้บริการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ และขอให้ผู้ใช้บริการหยุดใช้บริการของบริษัทโดยทันที

 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ และทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงฉบับนี้ตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวอันเป็นที่สุดของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านช่องทางการติดต่อระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการของบริษัทต่อภายหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้รับการแจ้งการปรับปรุงข้อตกลงฉบับนี้แล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมที่จะผูกพันกับข้อตกลงฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่

 3. ขอบเขตบังคับใช้ของข้อตกลง. ข้อตกลงฉบับนี้ใช้เฉพาะกับการให้บริการและการทำงานของ HealthTAG โดยบริษัทตามที่ระบุไว้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น โดยจะไม่มีผลบังคับใช้กับการให้บริการ หรือการเชื่อมโยงเพื่อให้บริการอื่นของบุคคลภายนอกที่อาจต่อเนื่องมาจาก HealthTAG (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บ และส่งต่อข้อมูลโดยสถานพยาบาล หรือการดำเนินการทางเทคนิคของผู้ให้บริการเครือข่าย Blockchain Network ซึ่งเป็นผู้ให้ บริการภายนอก) เนื่องจากบริษัทไม่มีอำนาจควบคุม บริษัทจึงไม่รับประกันการให้บริการหรือประสิทธิภาพของบุคคลภายนอกดังกล่าว โดยบริษัทแนะนำให้ผู้ใช้บริการศึกษาข้อตกลงการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวโดยตรง

 4. ขอบเขตทั่วไปในการใช้บริการ HealthTAG. การที่ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการ HealthTAG ได้ ผู้ใช้บริการต้องมีเวชระเบียนกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมเครือข่ายการให้บริการของ HealthTAG ก่อน และข้อมูลสุขภาพหรือการรักษา พยาบาลที่จะสามารถนำมาแสดงผลผ่าน HealthTAG ได้ต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บด้วยโครงสร้างและรูปแบบข้อมูลที่พร้อมสำหรับการส่งต่อแลกเปลี่ยนผ่านระบบเครือข่ายของ HealthTAG แล้วเท่านั้น ดังนั้นผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้บริการ HealthTAG ได้จากทุกสถานพยาบาล และอาจไม่สามารถใช้บริการแสดงผลข้อมูลสุขภาพและการรักษาพยาบาลได้ในทุกข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานพยาบาล และการใช้บริการโดยตรงระหว่างผู้ใช้บริการ และสถานพยาบาลดังกล่าว ซึ่งบริษัทไม่อาจควบคุมได้ แต่บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงขอบเขตข้อมูลที่สามารถนำมาแสดงผลได้อย่างชัดเจน

ขอบเขตการให้บริการ

ในการให้บริการ HealthTAG บริษัทให้บริการหลัก ได้แก่ 1) การจัดหา HealthTAG เพื่อความสะดวกในการใช้งานและพกพาให้กับผู้ใช้บริการ และ 2) การให้บริการระบบการควบคุม บริหารจัดการการส่งต่อแสดงผลข้อมูลสุขภาพและการรักษาพยาบาล ผ่าน HealthTAG, Web Application และอุปกรณ์เสริมเพื่อการส่งต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ HealthTAG (เรียกรวมกันว่า "บริการ") โดยแต่ละบริการมีรายละเอียด ดังนี้

 1. บริการจัดหาอุปกรณ์ HealthTAG ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีแผ่นชิพชนิด NFC ฝังไว้ ซึ่งได้รับการออกแบบให้ง่ายต่อการพกพาของผู้ใช้บริการ โดยชิพในอุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียกอ่านข้อมูลสุขภาพและการรักษาพยาบาลของผู้ใช้บริการ ทั้งโดยผู้ใช้บริการเอง สถานพยาบาล หรือบุคคลที่อาจได้รับสิทธิจากผู้ใช้บริการให้อ่านข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับส่วนของการให้บริการจัดหาอุปกรณ์นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดความรับผิด ดังนี้

  1. ข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับอุปกรณ์. บริษัทใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในการคัดเลือก อุปกรณ์ HealthTAG เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บริษัทไม่ใช่ผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวโดยตรง ดังนั้นบริษัทไม่อาจรับประกันประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ได้นอกเหนือจากที่ผู้ผลิตได้ให้การรับประกัน และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ดังกล่าวโดยตรง

  2. ข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับการส่งมอบอุปกรณ์. ในการให้บริการ HealthTAG นั้น บริษัทจะไม่ใช่ผู้ลงทะเบียนและส่งมอบอุปกรณ์ HealthTAG ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง โดยเป็นหน้าที่ของสถานพยาบาลที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ติดต่อเพื่อลงทะเบียนเวชระเบียน และการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการที่จะดำเนินการลงทะเบียนและส่งมอบอุปกรณ์ HealthTAG ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง ดังนั้น บริษัทไม่อาจให้การรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง และแม่นยำในการลงทะเบียน การยืนยันตัวตนและการส่งมอบอุปกรณ์ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้บริการได้ โดยบริษัทจะอ้างอิงตามข้อมูลที่สถานพยาบาลเป็นผู้ลงทะเบียนมาโดยตรงเพียงฝ่ายเดียว หากเกิดข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการลงทะเบียนเวชระเบียน การยืนยันตัวตน และการส่งมอบอุปกรณ์ บริษัทขอแนะนำให้ทางผู้ใช้บริการติดต่อประสานงานกับสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องโดยตรง

  3. ข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับการอ่านข้อมูล. ด้วยรูปแบบการออกแบบ NFC ที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ HealthTAG นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้บริการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทให้สิทธิแก่ผู้ใช้บริการโดยสมบูรณ์ในการอนุญาตให้บุคคลใดก็ตามมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการรักษาพยาบาลของผู้ใช้บริการได้ อย่างอิสระ ผ่านการใช้ PINCODE และเมื่อผู้ใช้บริการเป็นผู้เก็บรักษาอุปกรณ์ HealthTAG และเป็นผู้มีสิทธิในการอนุญาตให้สิทธิในการอ่านและเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยตรง บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลของผู้ใช้ บริการจะไม่ถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีสิทธิ ทั้งนี้หากเกิดกรณีที่ผู้ใช้บริการทำอุปกรณ์สูญหาย หรือเกิดปัญหาการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเกิดปัญหากับ PINCODE ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อให้ระงับการให้บริการของผู้ใช้บริการได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถรับประกันและรับผิดชอบต่อผู้ใช้ บริการสำหรับกรณีการเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ดำเนินการผ่านระบบและอุปกรณ์ HealthTAG ก่อนการแจ้งยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดในส่วนใด โดยเฉพาะการรับผิดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 2. การให้บริการการส่งต่อแสดงผลข้อมูลสุขภาพและการรักษาพยาบาลผ่านระบบ HealthTAG สำหรับการให้บริการดังกล่าว บริษัทจะให้บริการผ่านระบบเครือข่าย Blockchain ที่บริษัทพัฒนาและติดตั้งร่วมกับสถานพยาบาลเครือข่าย และโดยผ่านการอนุญาตให้มีการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดผ่านอุปกรณ์ HealthTAG ด้วย PINCODE โดยผู้ใช้บริการทั้งนี้ บริษัทจะให้บริการเชื่อมโยงอ่านและแสดงผลข้อมูลสุขภาพระหว่างผู้ใช้บริการและสถานพยาบาลในเครือข่ายตามเวลาจริง (Real Time) โดยข้อมูลจะได้รับการปรับปรุงต่อเนื่องตามจำนวนการเข้ารับการรักษา และจำนวนสถานพยาบาลที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้สำหรับส่วนของการให้บริการส่งต่อแสดงผลข้อมูลสุขภาพและการรักษาพยาบาลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดความรับผิด ดังนี้

  1. ข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพและการรักษาพยาบาล. ระบบการให้บริการ HealthTAG เป็นการให้บริการระบบเครือข่ายในการเชื่อมโยงข้อมูล ด้วยโครงสร้างกระจายศูนย์ (Decentralized) ด้วยระบบ Blockchain โดยข้อมูลสุขภาพและการรักษาพยาบาลทั้งหมดจะได้รับการเก็บรักษาไว้ที่สถานพยาบาลเครือข่ายต่าง ๆ โดยตรง ไม่ได้มีการส่งต่อเปิดเผยมายังบริษัทเพื่อการนำมาแสดงข้อมูล ดังนั้น เมื่อข้อมูลทั้งหมดเก็บอยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสถานพยาบาลเครือข่าย บริษัทย่อมไม่สามารถรับประกันความมั่นคงปลอดภัยและความสมบูรณ์ในการเก็บรักษาข้อมูลสุขภาพ และการรักษาพยาบาลของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานพยาบาลเครือข่ายโดยตรง ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลหรือการใช้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้โดยสถานพยาบาลเครือข่าย โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ถือเป็นข้อพิพาทโดยตรงระหว่างผู้ใช้บริการกับสถานพยาบาลเครือข่ายดังกล่าว บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใดจากปัญหาการรั่วไหลที่ไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดในส่วนใด โดยเฉพาะการรับผิดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  2. ข้อจำกัดความรับผิดทางด้านเทคนิคในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูล. ด้วยรูปแบบการให้บริการของระบบ HealthTAG ดำเนินการด้วยระบบ Blockchain ซึ่งภายใต้กระบวนการทำงานของระบบโครงสร้างดังกล่าว อาจมีข้อจำกัดโดย เฉพาะในส่วนของระยะเวลาในการยืนยันการส่งต่อเปิดเผยข้อมูล หรืออาจมีข้อจำกัดทางเทคนิคอื่นด้วย Network Protocol ภายในระบบโครงสร้างดังกล่าวอยู่ในบางส่วน แม้ทางบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการพัฒนา และบริหารจัดการระบบ เพื่อให้บริการที่ดีตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแก่ผู้ใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การให้บริการของบริษัทเป็นการบริการระบบแบบ As-Is ภายใต้ขอบเขตทางเทคนิคเท่าที่มีและตามที่เป็น โดยเฉพาะการอ้างอิงจากข้อจำกัดเฉพาะในการทำงานของ Blockchain Protocol เป็นหลัก ดังนั้นบริษัทสงวนสิทธิ์ในการรับผิดกรณีเกิดปัญหาดังกล่าว แต่บริษัทรับประกันจะให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด

  3. สิทธิในการเลือกการนำเสนอข้อมูลเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการ. ด้วยรูปแบบการออกแบบระบบการให้บริการในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลสุขภาพและการรักษาพยาบาลผ่านระบบและเครือข่าย HealthTAG นี้ บริษัทมีจุด ประสงค์หลักในการออกแบบที่ต้องการให้สิทธิแก่ ผู้ใช้บริการโดยตรงเป็นการเฉพาะตัวในการกำหนดตั้งค่าข้อมูลที่จะให้มีการนำเสนอส่งต่อและเปิดเผยได้ผ่านระบบ ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ข้อมูลสุขภาพและการรักษาพยาบาลของผู้ใช้บริการจะได้รับการเพิ่มเติมและอัพเดทตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ ทันทีที่ผู้ใช้บริการไปใช้บริการที่สถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย แต่ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการตัดสินใจการแสดงผลข้อมูลดังกล่าวได้ตามที่ต้องการ เมื่อผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดตั้งค่าในการแสดงข้อมูลผ่านระบบ HealthTAG ด้วยการ Log-in โดยใช้ PINCODE ซึ่งสิทธิในการตั้งค่าดังกล่าว อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การตั้งค่าแหล่งข้อมูลจากสถานพยาบาลเครือข่ายที่จะให้นำมารวมในการนำเสนอ (Source of Data) หรือ (ข) การตั้งค่ารายละเอียดข้อมูล (Data Fields) ที่จะนำมาแสดงผลแล้ว ทางบริษัทจะถือว่า ผู้ใช้บริการมีจุดประสงค์ให้บริษัทเปิดเผยส่งต่อข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดตามที่กำหนดตั้งค่าไว้ผ่านระบบ HealthTAG แล้ว ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับการเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลสุขภาพ และการรักษาพยาบาลทั้งหมดตามที่ผู้ใช้บริการได้กำหนดตั้งค่าไว้ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดในส่วนใด โดยเฉพาะการรับผิดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  4. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งต่อเปิดเผยแลกเปลี่ยนข้อมูล. ด้วยรูปแบบการออกแบบการส่งต่อเปิดเผยข้อมูล ของ HealthTAG ซึ่งดำเนินการผ่านระบบ Blockchain การส่งต่อเปิดเผย หรือการเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบ อาจเกิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังกล่าว โดยเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการยืนยันข้อมูลผ่าน Blockchain Network ในลักษณะที่เป็น Gas Fee บริษัทสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Gas Fee ดังกล่าวแต่อย่างไรตามบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

  5. สิทธิในการเรียกข้อมูลผ่าน HealthTAG โดยผู้ใช้บริการทำได้เพียงการดู (View-Only). ด้วยรูปแบบการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลภายใต้ระบบ HealthTAG ข้อมูลสุขภาพและการรักษาพยาบาลจะได้รับการจัดเก็บ บริหารจัด การโดยสถานพยาบาลเครือข่ายโดยตรง และทางบริษัทจะดำเนินการเพียงการนำเสนอและแสดงผลข้อมูลดังกล่าวขึ้นมาให้แก่ผู้ใช้บริการดูหรืออ่านเท่านั้น ดังนั้นผู้ใช้บริการและบริษัทจะไม่มีสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยน แปลงข้อมูลที่ได้รับการเก็บและรับผิดชอบโดยสถานพยาบาลเครือข่ายโดยตรง นอกจากนี้ในส่วนของคุณภาพความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูลทั้งหมดที่นำมาเสนอนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของสถานพยาบาลเครือ ข่าย ซึ่งบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบ

  6. บริการของบริษัทไม่ใช่การบริการทางการแพทย์โดยตรง. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการให้บริการใด ๆ ของบริษัท และด้วยระบบ HealthTAG ตามที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ถือเป็นการประกอบวิชาชีพหรือการให้บริการทางการแพทย์ของบริษัท ดังนั้นการใช้บริการของผู้ใช้บริการไม่ถือเป็นการให้การรักษา ให้คำแนะนำทางแพทย์โดยบริษัท

การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ และการใช้ PINCODE

 1. ภายหลังจากที่ผู้ใช้บริการมีเวชระเบียนกับสถานพยาบาลเครือข่าย และสถานพยาบาลดังกล่าวได้ดำเนินการลงทะเบียนข้อมูลของผู้ใช้บริการเข้ามาในระบบของ HealthTAG พร้อมกับส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้บริการแล้ว เพื่อเริ่มต้นใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเพื่อเริ่ม Activate ระบบของ HealthTAG โดยเฉพาะต้องทำการตั้งรหัส PINCODE ของผู้ใช้บริการ โดยเมื่อมีการใส่ PINCODE แล้วถือว่าผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนการใช้งาน HealthTAG เสร็จสิ้น

 2. ผู้ใช้บริการต้องรับประกันว่า บรรดาข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่บริษัทโดยตรง หรือให้ไว้แก่สถานพยาบาล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเชื่อมโยงสื่อสารกันผ่านระบบของ HealthTAG นั้นถูกต้องครบถ้วน เป็นจริง ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิแต่ไม่ถือเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการ และบริษัทมีสิทธิยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการของผู้ใช้บริการที่ให้ข้อมูลไม่ถูก ต้อง หรือกรณีที่ผู้ใช้บริการอาจไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 3. ผู้ใช้บริการตกลงรับทราบว่า PINCODE เป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมการใช้บริการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยตรง ดังนั้นผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษารหัส PINCODE ไว้เป็นความลับ โดยต้องไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ โดยผู้ใช้ บริการยอมรับว่า การดำเนินการใด ๆ ที่ดำเนินการโดยใช้ PINCODE ของผู้ใช้บริการ ถือว่า เป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง และมีผลผูกพันต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อทุกธุรกรรมที่ได้ดำเนินการดังกล่าวเสมือนเป็นการกระทำของตัวเอง ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด หากเกิดปัญหาจากการใช้ PINCODE โดยบุคคล ภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งในกรณีที่เกิดปัญหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ

ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการทั้งหมดของบริษัท โดยเฉพาะการใช้บริการ HealthTAG ตามวัตถุประสงค์และตามวิธีการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำ HealthTAG ไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการใช้และเก็บรักษาตามที่บริษัทกำหนดไว้เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิในการเรียกร้องความเสีย หายใดๆ อันเกิดจากกรณีดังกล่าวจากบริษัท ทั้งนี้ การให้บริการของ HealthTAG จะเป็นการให้บริการแบบ as-is ด้วยกลไกการทำงานและการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงในการใช้บริการนี้เท่านั้น เว้นเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรมาเป็นการเฉพาะยังบริษัท บริษัทอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนกลไกการทำงานของ HealthTAG ให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นการเฉพาะตามดุลยพินิจของบริษัทเอง โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้บริการได้

การยกเลิกการใช้บริการและการระงับการให้บริการ

ผู้ใช้บริการจะมีสถานะเป็นผู้ใช้บริการทันทีเมื่อลงทะเบียนกับ HealthTAG โดยจะมีสถานะเป็นผู้ใช้บริการจนกว่าจะมีการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการจะสามารถยกเลิก หรือถูกระงับการให้บริการได้ก็ต่อเมื่อ

 1. การยกเลิกการใช้บริการโดยผู้ใช้บริการโดยตรง.  ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งยกเลิกการใช้บริการ HealthTAG มายังอีเมล support@healthtag.io หรือช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนด โดยต้องดำเนินการตามเงื่อนไขและขั้นตอนตามรายละเอียดต่อไปนี้

  1. บริษัทจะทำการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานและการให้บริการหลังได้รับคำร้องขออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการภายใน 30 วันทำการ

  2. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ทำการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานรวมถึงการให้บริการได้ หากพิจารณาแล้วคำร้องขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอยกเลิกใช้บริการเป็นผู้ใช้บริการโดยตรง

  3. เมื่อบริษัททำการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือทำการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหมดเรียบร้อย บริษัทจะทำการแจ้งผู้ใช้บริการตามช่องทางติดต่อที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ภายใน 7 วันทำการ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ หากช่องทางที่ผู้ใช้บริการให้แก่บริษัทไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้งานได้

 2. ยกเลิกการให้บริการโดยบริษัท. บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการของผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากบริษัทพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือกระทำการไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อข้อตกลงฉบับนี้ หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ด้วยการใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทว่า ผู้ใช้บริการอาจใช้บริการโดยมีเจตนาทุจริต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ โดย

  1. บริษัทจะแจ้งรายละเอียดการยกเลิกการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีการยกเลิกการให้บริการหรือลบบัญชีผู้ใช้งานโดยบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ หากช่องทางติดต่อที่ผู้ใช้บริการให้ไว้แก่บริษัทไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้งานได้

  2. ผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบการละเมิดข้อตกลง และขอแก้ไขการละเมิดดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้บริการต่อได้ ภายใน 30 วันการ หลังจากได้รับแจ้งลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

  3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการบัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหมดทันที หากไม่มีคำร้องเพื่อตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงของผู้ใช้บริการ หรือขอแก้ไขการละเมิดดังกล่าว หลังจาก 30 วันทำการ ที่บริษัทแจ้งลายลักษณ์อักษร

  4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนบัญชีผู้ใช้งานให้ผู้ใช้บริการ แม้ว่าผู้ใช้งานจะยื่นคำร้องเพื่อตรวจสอบการละเมิดข้อตกลง และขอแก้ไขการละเมิดดังกล่าวอย่างถูกต้อง หากผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงนั้นซ้ำเป็นครั้งที่สอง ซึ่งเคยยื่นคำร้องมาก่อนหน้า และบริษัทได้ทำการอนุมัติคำร้องดังกล่าวไปแล้ว

  5. นอกจากที่กล่าวข้างต้นบริษัทอาจทำการยกเลิกให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข หรือยุติบริการ ซึ่งอาจส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือทำให้ไม่สามารถใช้งานบริการได้ตามปกติ โดย

   • บริษัทจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงหรือความสามารถในการให้บริการนั้นเป็นคุณสมบัติรองของบริการ (Secondary Features) หรือกระทบต่อผู้ใช้งานเพียงบางส่วน

   • บริษัทจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงหรือความสามารถในการให้บริการนั้นเป็นคุณลักษณะหลักของบริการ (Primary Features) หรือกระทบต่อผู้ใช้งานเป็นวงกว้าง

   • และบริษัทขอสงวนสิทธิและปฏิเสธความรับผิดชอบ หากคุณลักษณะของบริการต่าง ๆ ก่อนหน้านั้นไม่สามารถใช้บริการได้อีกต่อไปหลังจากพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข หรือยุติบริการตามรายละเอียดที่บริษัทแจ้งไว้ล่วงหน้า

 3. ยกเลิกการใช้บริการเนื่องจากสถานะทางกฎหมาย. หากผู้ใช้บริการเสียชีวิต หรือหายสาบสูญ หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือตกเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการทันทีที่ทราบ หรือหากมีการใช้งานผ่านบัญชีใช้งานของผู้ใช้บริการที่มีสถานะดังกล่าวจะถือว่าการทำรายการเป็นโมฆะ และบริษัทขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบัญชีผู้ใช้งานนั้น

ข้อห้ามในการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์การให้บริการที่บริษัทแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น โดยเฉพาะต้องไม่ดำเนินการใดที่บริษัทกำหนดเป็นข้อห้าม ดังนี้

 1. ห้ามใช้บริการ เพื่อดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร และ/หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

 2. ห้ามดำเนินการปลอมแปลง หรือลอกเลียน หรือการกระทำการใดที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่าตนเป็นผู้ใช้บริการบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด

 3. ห้ามดำเนินการที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น ซึ่งได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของบริษัท

 4. ห้ามใส่ไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ใด ๆ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ออกแบบ ไว้เพื่อทำลายหรือทำให้การทำงานของระบบ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ HealthTAG ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อบริษัท การให้บริการโดยรวม หรือการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอื่น

 5. ห้ามพิมพ์ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ส่ง คัดลอก ผลิตซ้ำ จัดส่งต่อ ตีพิมพ์อีก หรือ ใช้ข้อมูลใด ที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการอื่นที่ผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูล

 6. ห้ามดำเนินการใดที่บริษัทอาจพิจารณาด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวกำหนดว่า อาจก่อให้ผลกระทบความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าในลักษณะใด

บริษัทมีสิทธิแต่ไม่ใช่หน้าที่ในการตรวจสอบการเข้าถึง การใช้บริการในเวลาใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ โดยเฉพาะส่วนที่ระบุเป็นข้อห้าม ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการลบหรือปิดการเข้าถึงบริการของผู้ใช้บริการ ณ เวลาที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ด้วยดุลยพินิจฝ่ายเดียวอันเป็นที่สุดของบริษัท โดยผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จากบริษัทในกรณีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สิทธิที่กำหนดไว้ในภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะไม่กระทบกระเทือนกับสิทธิอื่นใดของบริษัทที่บริษัทมีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อผูกพันตามสัญญาอื่นที่บริษัทอาจมี

การชดเชยความเสียหายโดยผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการตกลงจะใช้บริการต่าง ๆ ตามขอบเขตของการให้บริการที่ได้มีการระบุไว้ข้างต้นรวมถึงข้อตกลงเฉพาะอื่น ๆ ที่บริษัทอาจกำหนดไว้อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการนอกเหนือจากข้อตกลงนี้ โดยผู้ใช้บริการจะปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้บริการของบริษัทอย่างเคร่งครัด และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้ให้แก่บริษัทสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัท โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท หรือใช้บริการผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม

การจำกัดความรับผิดของบริษัท

 1. ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต บริษัทให้บริการบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" โดยปราศจากการรับประกันใด ๆ รวมถึงการรับประกันโดยนัย หรือเงื่อนไขของความสามารถในการให้บริการ หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะ บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันว่าบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในลักษณะหรือเนื้อหาของบริการ) (1) สมบูรณ์ ถูกต้อง มีคุณภาพที่แน่นอน เชื่อถือได้ หรือปลอดภัย แต่ประการใด (2) เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้บริการหรือความคาดหวังของผู้ใช้บริการทุกส่วน (3) ปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้กับผู้ใช้บริการ (รวมถึงการควบคุมใด ๆ จากศาลที่ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการตาม) (4) จะปราศจากไวรัส ข้อบกพร่องใด ๆ หรือส่วนประกอบอื่น ๆ หรือข้อจำกัดของโปรแกรม ที่เป็นอันตราย (5) การรับประกันว่า สารสนเทศ ข้อมูล หรือสื่อวัสดุที่แสดงหรือปรากฏในแพลตฟอร์มทั้งหมดนั้นถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึง การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก (6) การรับประกันว่าแพลตฟอร์มทั้งหมดของบริษัทจะสามารถใช้งานโดยปราศจากการสะดุด การล่าช้า ความถูกต้องหรือแม่นยำ หรือ ปราศจากช่วง เวลาที่เซิร์ฟเวอร์ล่มหรือความผิดปกติเทคนิคทั้งหมด

 2. ไม่ว่ากรณีใดที่บริษัทต้องรับผิดชอบ และรับผิดต่อผู้ใช้บริการ ภายใต้ข้อจำกัดที่บริษัทกำหนดไว้ บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการ เฉพาะกรณีที่เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทเท่านั้น โดยจะรับผิดชอบความเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้น เป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินกว่าค่าธรรมเนียมที่อาจเรียกเก็บจากผู้ใช้ บริการ (ถ้ามี) โดยไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นอันมิใช่จากผลโดยตรงหรือค่าเสียหายในพฤติการณ์พิเศษ

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในบริการ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ HealthTAG รวมทั้งวัตถุที่สามารถมี ลิขสิทธิ์ได้ทั้งหมด หรือเนื้อหาอื่นใด สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าประเทศใดที่มี หรืออาจมี หรือที่อาจแสดงผ่านช่องทางการสื่อสารใดของ HealthTAG และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านอุปกรณ์ Web Application หรือ Interface อื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง งานศิลปะ กราฟฟิก รูปภาพ แม่แบบ เว็บไซต์และวิดเจ็ต งานวรรณกรรม รหัสต้น ฉบับหรือออบเจ็คโค้ด คอมพิวเตอร์โค้ด (รวมถึง html) แอปพลิเคชัน เสียง เพลง วิดีโอและสื่ออื่น การออกแบบ แอนิเมชัน อินเทอร์เฟซ เอกสาร สิ่งประดิษฐ์ต่อยอดและการปรับปรุงเวอร์ชั่นของบริการดังกล่าว "รูปลักษณ์และ ความรู้สึก (mood and tone)" ของบริการ วิธีการ ผลิตภัณฑ์ อัลกอริทึม ข้อมูล คุณลักษณะและวัตถุแบบโต้ตอบ เครื่องมือและวิธีการในการโฆษณา และการได้มา สิ่งประดิษฐ์ ความลับทางการค้า โลโก้ โดเมน URLs ที่กำหนดเอง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทาง การค้า และสิ่งระบุกรรมสิทธิ์อื่นใด ไม่ว่าจะจดทะเบียนและ/หรือสามารถจดทะเบียนได้ และที่มาของทรัพย์สินทางปัญญาใดนั้นเป็นของหรือเป็นสิทธิของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ทั้งปวงในการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการใช้สิทธิบังคับต่อการละเมิดสิทธิหรือเงื่อน ไขการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้ใช้บริการ

ข้อกำหนดอื่น ๆ

 1. การโอนสิทธิหน้าที่ บริษัทอาจมอบหมายสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือ โอนกรรมสิทธิ์และสิทธิความเป็นเจ้าของในบริการนี้ให้กับบุคคลภายนอกได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมหรือไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ในทางตรง กันข้ามผู้ใช้บริการไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิและหน้าที่ใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกได้ หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากบริษัท โดยการพยายามมอบหมายหรือการมอบหมายใดที่เกิดขึ้น โดยไม่รับความยินยอมโดยชัดแจ้งและเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทจะไม่มีผลและตกเป็นโมฆะ

 2. ความไม่สมบูรณ์ของข้อตกลง หากข้อกำหนดใดในข้อตกลงฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ จะไม่มีผลถึงข้อกำหนดอื่น ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ และตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ข้อ กำหนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้ได้ตามข้อตกลงฉบับนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงด้วยข้อกำหนดที่ใกล้ เคียงและมีผลเช่นเดียวกันกับข้อกำหนดเดิมที่สามารถบังคับใช้ได้

 3. ข้อสละสิทธิ์ การที่บริษัทไม่บังคับสิทธิใด ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้หรือไม่การดำเนินการใด ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละเมิดข้อตก ลงฉบับนี้ ไม่ถือเป็นการที่บริษัทสละสิทธิ์ในการบังคับตามสิทธิดังกล่าว

 4. กฎหมายที่ใช้บังคับ สิทธิและการเยียวยาภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ข้อเรียกร้อง และข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้และ/หรือกับบริการ การตีความ ตลอดจนการละเมิด การสิ้นสุด หรือความสมบูรณ์ของข้อตกลงฉบับนี้ ธุรกรรมใดที่เกี่ยวข้อง ให้ควบคุม ตีความ หรือบังคับใช้ตามกฎหมายภายในของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน

 5. การระงับข้อพิพาท ในกรณีที่มีข้อเรียกร้องและข้อพิพาทใด เกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายต้องตกลงเจรจากันอย่างเป็นมิตรก่อน หากไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งสองฝ่ายยินยอมที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลที่มีเขตอำนาจในการตัดสินคดีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

 6. การติดต่อ คำบอกกล่าว เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ใช้บริการตามข้อมูลการติดต่อที่ได้รับการลงทะเบียนไว้สำหรับผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าได้ส่งให้ผู้ใช้บริการแล้วโดยชอบ และผู้ใช้บริการได้ทราบถึงคำบอกกล่าว เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลนั้นแล้ว